Posiadasz już konto w systemie?

Przejdź do strony logowania
Rejestracja wielu uczniów
Aby zarejestrować kolejnego ucznia należy wypełnić formularz rejestracyjny ponownie po pomyślnej rejestracji pierwszego z nich.
Rejestracja
Dane rodzica (opiekuna prawnego)
Dane ucznia
Ustawienia związane z posiłkami
Wybór jadłospisu specjalnego oznacza, iż będą prezentowane tylko i wyłącznie dania z wybranego jadłospisu specjalnego.
Ustawienia fakturowania
Akceptacja regulaminu

Ogólne zasady korzystania z Aplikacji

Definicje

Użyte w Regulaminie zwroty:

 1. Właściciel Aplikacji - oznacza firmę MS Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-756), przy ul. Przasnyskiej 4/19, numer NIP 1182053929, numer REGON 142719669.
 2. Dostawca - oznacza placówkę edukacyjną świadczącą usługi edukacyjne na rzecz Odbiorcy lub/i firmę cateringową lub placówkę edukacyjną świadczącą usługi cateringowe na rzecz Odbiorcy, a także Właściciela Aplikacji świadczącego usługi na rzecz Odbiorcy.
 3. Dostawca usług edukacyjnych - oznacza placówkę edukacyjną edukacyjną świadczącą usługi edukacyjne na rzecz Odbiorcy.
 4. Dostawca usług cateringowych - oznacza firmę cateringową lub placówkę edukacyjną, (samodzielnego wytwórcę posiłków), świadczącą usługi cateringowe na rzecz Odbiorcy.
 5. Odbiorca - oznacza osobę korzystającą z usług Dostawcy usług, którą może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Konto Odbiorcy / Panel Odbiorcy - oznacza obszar dostępny po zalogowaniu się do Aplikacji przeznaczony do zamawiania, zarządzania, monitorowania przebiegu i dokonywania innych aktywności w toku realizacji usług świadczonych na rzecz Odbiorcy przez Dostawcę.
 7. Formularz Rejestracyjny - oznacza formularz na stronie Aplikacji przeznaczony do otwierania nowego Konta Odbiorcy lub rejestracji kolejnego Ucznia.
 8. Uczeń - Dziecko lub podopieczny nad którym Odbiorca sprawuje opiekę.
 9. Adres Internetowy Aplikacji - oznacza adresy internetowe Aplikacji pod którymi jest ona dostępna dla Odbiorcy. Adresy Internetowe Aplikacji to:
  • https://system.masteredu.com.pl
  • https://system.masterszef.com.pl

  Odpowieni Adres Internetowy Aplikacji jest stosowany w zależności od rodzaju usług jakie na rzecz Odbiorcy świadczą Dostawcy usług edukacyjnych i Dostawcy usług cateringowych w następujących zasadach:

  • Adres https://system.masteredu.com.pl stosowany jest w przypadku kiedy Odbiorca korzysta wyłącznie z usług Dostawcy usług edukacyjnych lub korzysta z usług Dostawcy usług edukacyjnych oraz jednocześnie korzysta z usług Dostawcy usług cateringowych.
  • Adres https://system.masterszef.com.pl stosowany jest w przypadku kiedy Odbiorca korzysta wyłącznie z usług Dostawcy usług cateringowych.

  W przypadku kiedy Odbiorca zaloguje się na swoje Konto Odbiorcy z Adresu Internetowego Aplikacji, który nie wynika z w/w zasad, Aplikacja w sposób automatyczny przełączy Odbiorcę na odpowiedni Adres Internetowy Aplikacji.

 10. Aplikacja - elektroniczny system dostarczny Odbiorcy w formie strony internetowej oferujący funkcjonalności opisane w definicji Konta Odbiorcy. Aplikacja jest dostępna pod Adresem Internetowym Aplikacji. Aplikacja stanowi własność firmy MS Systems Sp. z o.o.
 11. System Przelewy24 - oznacza PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, NIP 779-236-98-87, kapitał zakładowy w wysokości 4 500 000,00 PLN.
 12. Indywidualny Rachunek Bankowy - oznacza indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat należności za zobowiązania Odbiorcy. Dostawcą indywidualnych rachunków bankowych jest Mbank. Właścicielem indywidualnych rachunków bankowych i konta głównego jest Właściciel Aplikacji.
 13. Elektroniczna karta identyfikacyjna (EKI) - karta, w którą mogą być wyposażeni Odbiorcy. Karta zawiera kod kreskowy i numer karty przyporządkowany danemu Odbiorcy. EKI służy do identyfikacji Odbiorcy, jego zamówień i stanu rozliczeń z Dostawcą usług cateringowych i Właścicielem Aplikacji. O wyposażeniu Odbiorców w karty EKI decyduje Dostawca usług i Właściciel Aplikacji w porozumieniu z Odbiorcami.

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zamawiania, przebiegu i realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Aplikacji przez Dostawców usług, a także zasady zarządzania zobowiązaniami wynikającymi z faktu korzystania przez Odbiorcę z usług oraz płatności takie zobowiązania.

Rozpoczęcie współpracy

 1. Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Odbiorcą a Dostawcą usług odbywa się poprzez:
  1. utworzenie Konta Odbiorcy w Aplikacji poprzez przesłanie poprawnie wypełnionego Formularza Rejestracyjnego
  2. akceptację zasad Regulaminu
  3. aktywację Konta Odbiorcy poprzez odebranie wiadomości e-mail wysłanej na zadeklarowany adres e-mail oraz kliknięcie odsyłacza w niej zawartego
 2. Utworzenie Konta Odbiorcy wymaga podania poprawnego w formacie adresu e-mail do którego Odbiorca ma dostęp oraz samodzielnego ustanowienia przez Odbiorcę indywidualnego hasła.
 3. Po utworzeniu Konta Odbiorcy, Odbiorca zobowiązany jest nie udostępniać osobom trzecim hasła ani innych danych umożliwiających zalogowanie się na jego Konto Odbiorcy w Aplikacji.
 4. Logowanie w Aplikacji następuje poprzez wejście na Adres Internetowy Aplikacji, podanie adresu e-mail oraz hasła określonego przez Odbiorcę w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. W Formularzu Rejestracyjnym należy wypełnić wszystkie pola wymagane przez Aplikację. Numer telefonu, adres e-mail oraz numer NIP są danymi niezbędnymi do świadczenia usług drogą elektroniczną ze względu na właściwość świadczonej usługi oraz sposób jej rozliczenia.
 6. Dostawca usług i Właściciel Aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje i negatywne dla Odbiorcy skutki wynikające z podania błędnych, niepełnych lub nieaktualnych danych osobowych.
 7. Dostawca usług i Właściciel Aplikacji mogą odstąpić od świadczenia usług, jeżeli dane podane przez Odbiorcę podczas wypełniania Formularza Rejestracyjnego okażą się niepełne, błędne lub nieprawdziwe. W razie odstąpienia od realizacji usług w powyższym wypadku Dostawca usług zobowiązani są zwrócić uiszczone przez Odbiorcę wynagrodzenie za niezrealizowane usługi.
 8. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Odbiorcę będą przetwarzane i wykorzystywane przez Właściciela Aplikacji, Dostawcę usług wyłącznie w celu zawarcia umowy i realizacji usług.
 9. W ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną administratorem danych osobowych podanych przez Odbiorcę w celu realizacji usługi jest Właściciel Aplikacji. Administratorem danych osobowych podanych przez Odbiorcę w celu realizacji usługi jest Dostawca usług.
 10. Właściciel Aplikacji powierzył przetwarzanie danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 31 u.o.d.o. firmie hostingowej Hetzner Online GmbH ul. Industriestr. 25; 91710 Gunzenhausen, Niemcy. Hostingodawca poza udostępnieniem miejsca na serwerze nie jest upoważniony do dokonywania operacji na danych osobowych tj. nie ma wglądu w dane osobowe przetwarzane przez Właściciela Aplikacji. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Odbiorcę nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów reklamowych i informacyjnych chyba, że Odbiorca wyrazi na to zgodę.
 11. Odbiorca ma prawo do wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) - dalej u.o.d.o., z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
 12. Przekazanie danych osobowych przez Odbiorcę następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług za pośrednictwem Aplikacji. Odbiorca, korzystając z Aplikacji, jest świadom, iż wskazane przez niego dane będą przetwarzane w celu realizacji usług przez Administratorów Danych Osobowych.
 13. Administratorzy przetwarzają i zabezpieczają dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., w szczególności z art. 36-39a u.o.d.o. przy czym każdy jest odpowiedzialny za przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych w dotyczącym ich zakresie.
 14. Administrator nie odpowiada za skutki udostępnienia danych osobowych Odbiorcy podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to Odbiorca samodzielnie przekazał je innym Odbiorcom.
 15. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Dostawcy i Właściciela Aplikacji oraz zobowiązaniem się Odbiorcy do wnoszenia terminowych opłat za zobowiązania wynikające z usług z jakich korzysta Odbiorca.
 16. Wszelkie treści prezentowane w Aplikacji oraz komunikacja z Odbiorcą obywa się w języku polskim lub innym języku wybranym w Aplikacji przez Odbiorcę.
 17. Usługi zamówione przez Odbiorcę są realizowane do momentu wygaśnięcia łączącego strony stosunku umownego, mogącego nastąpić także na skutek zakończenia korzystania z Aplikacji przez Odbiorcę. Odbiorca ma taką możliwość poprzez użycie przycisku "chcę rozwiązać umowę". Przycisk jest umieszczony w zakładce USTAWIENIA na Koncie Odbiorcy.
 18. Oferta na dostarczanie usług dostępna w Aplikacji wiąże Dostawcę usług po zatwierdzeniu lub wyborze wybranych ofert przez Odbiorcę.
 19. Wybór / akceptacja oferty lub usługi prezentowanej w Aplikacji skutkuje utworzeniem zobowiązania finansowego.
 20. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego prowadzi do utworzenia Konta Odbiorcy i zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie jaki oferuje Aplikacja.
 21. Właściciel Aplikacji przechowuje dane osobowe przekazane poprzez Formularz Rejestracyjny w formie elektronicznej, zapewniając ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich m.in. poprzez stosowanie protokołu SSL, firewall'a oraz metod udostępnionych przez hostingodawcę obejmujących zabezpieczenia fizyczne i elektroniczne przechowywanych na serwerach danych osobowych.

Korzystanie z Aplikacji

 1. Każdy Odbiorca ma do dyspozycji Konto Odbiorcy / Panel Odbiorcy, czyli indywidualną stronę / zbiór stron przeznaczony do zarządzania usługami. Zakres usług oferowanych w Aplikacji jest uzależniony od porozumienia pomiędzy Dostawcą usług i Właścicielem Aplikacji i wyspecyfikowany poniżej, a dla konkretnego typu usług w odębnej części tego regulaminu:
  1. uzyskania informacji o ofercie zaproponowanej przez Dostawcę usług
  2. aktualizacji danych adresowych
  3. zamówienia faktur elektronicznych (o dostępności opcji decyduje Dostawca usług)
  4. rozwiązania umowy
  5. uzyskania informacji finansowych o rozliczeniu z Dostawcą usług oraz Właścicielem Aplikacji
  6. zmiany hasła dostępu
  7. wglądu w zapisy Regulaminu
  8. kontaktu z Dostawcą usług edukacyjnych i/lub Dostawcą usług cateringowych oraz Właścicielem Aplikacji
 2. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe po wejściu na prawidłowy Adres Internetowy Aplikacji, podanie adresu e-mail i hasła celem zalogowania się na Konto Obiorcy.
 3. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Aplikacji i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Odbiorca, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci internet. Wyłącznie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie Aplikacji,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 4. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych - oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 5. Zakres usług świadczonych przez Właściciela Aplikacji nie obejmuje dostarczenia urządzeń (komputerów, tabletów, skanerów itp.) ani dodatkowego oprogramowania
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Odbiorcą i Aplikacją.
 7. Odbiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze naruszającym obowiązujące przepisy prawne.
 8. Opłaty za wszystkie zobowiązania powinny być wnoszone przez Odbiorcę z bezwzględnym zachowaniem wyznaczonego terminu płatności.
 9. W przypadku kiedy Odbiorca wyraził chęć otrzymywania faktur VAT bez podpisu, drogą elektroniczną Aplikacja generuje i udostępnia możliwość pobrania faktur VAT w następującym trybach określonych w częściach Regulaminu traktujących o konkretnym typie usług oraz w trybie:
  1. zbiorczej faktury VAT za usługi wyświadczone przez Właściciela Aplikacji na rzecz Odbiorcy generowanej pierwszego dnia kolejnego miesiąca i obejmującej wszystkie usługi wyświadczone przez Właściciela Aplikacji na rzecz Odbiorcy w całym minionym miesiącu.

Opłaty za zobowiązania

 1. Opłaty za wszystkie zobowiązanie powinny być wnoszone przez Odbiorcę z bezwzględnym zachowaniem wyznaczonego terminu płatności.
 2. Odbiorca ma następujące możliwości wnoszenia opłat za posiłki:
  1. Opłaty przelewem tradycyjnym
   1. Na indywidualny rachunek bankowy do wnoszenia opłat jaki Odbiorca otrzymał od Właściciela Aplikacji.
   2. Właściciel Aplikacji przekazuje wszystkie wpłaty za zobowiązania Odbiorcy na konto Dostawcy usług w terminie uzgodnionym w odrębnej umowie pomiędzy Właścicielem Aplikacji i Dostawcą usług.
   3. Obowiązujący numer indywidualnego rachunku bankowego jest widoczny dla Odbiorcy w Aplikacji po wyborze żądanej metody płatności.
  2. Opłaty Online za pośrednictwem Systemu Przelewy24.
   1. Płatności Online (System Przelewy24) są wpłacane na konto Właściciela Aplikacji i są obciążone dodatkową opłatą prowizyjną za obsługę transakcji w kwocie 4,00 zł dla transakcji o wartości do 1 000 zł lub 5,50 zł dla transakcji o wartości powyżej 1 000 zł.
   2. Właściciel Aplikacji przekazuje wszystkie wpłaty Online za zobowiązania Odbiorcy na konto Dostawcy usług w terminie uzgodnionym w odrębnej umowie pomiędzy Właścicielem Aplikacji i Dostawcą usług.
   3. Właściciel Aplikacji przekazuje prowizję za dokonane przez Odbiorcę przelewy Online do Systemu Przelewy24. Sposób przekazywania opłat prowizyjnych jest uzgodniony w odrębnej umowie pomiędzy Właścicielem Aplikacji i Systemu Przelewy24.
  3. Opłaty gotówką
   1. Odbiorca wnosi opłatę w miejscu określonym przez Dostawcę

Terminy płatności

 1. Termin płatności poszczególnych zobowiązań mogą się różnić i są określane przez Dostawcę oraz Właściciela Aplikacji.
 2. Przy większej liczbie zobowiązań jakie opłaca Odbiorca, w pierwszej kolejności spłacane są zobowiązania o najstarszym terminie płatności.
 3. W przypadku wpłat niepełnych (kwota wpłaty nie wystarcza na pokrycie wszystkich wymaganych zobowiązań) najstarsze zobowiązanie jest opłacane w takiej części na jaką pozwala wysokość wpłaty Odbiorcy lub dzięki nadwyżce pozostałej po spłacie wcześniejszego zobowiązania.
 4. Właściciel Aplikacji przekazuje wszystkie częściowe spłaty zobowiązań Odbiorcy na konto Dostawcy usług w terminie uzgodnionym w odrębnej umowie pomiędzy Właścicielem Aplikacji i Dostawcą.
 5. W przypadku zwłoki w spłacie wynoszącej więcej niż 10 dni kalendarzowych Dostawca usług oraz Właściciel Aplikacji są uprawnieni do:
  1. wezwania Odbiorcy do zapłaty zaległej kwoty w wyznaczonym dodatkowym odpowiednim terminie
  2. wstrzymania realizacji usługi do momentu uregulowania należności
  3. niezależnie od punktu a i b powyżej, rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i dochodzenia należności na drodze sądowej.
 6. Każde działanie opisane w powyższym punkcie może być zastosowane w dowolnej kolejności według uznania Dostawcy usług lub Właściciela Aplikacji.

Rezygnacje, rozwiązanie umowy

 1. Odbiorca ma możliwość wypowiedzenia umowy poprzez użycie przycisku "chcę rozwiązać umowę". Przycisk jest umieszczony w zakładce USTAWIENIA.
 2. W przypadkach wygaśnięcia umowy przed zrealizowaniem wszystkich opłaconych zobowiązań, Dostawca usług zwróci Odbiorcy opłaty za niewykonane usługi, bez opłat administracyjnych, lub zaliczy opłaty podlegające zwrotowi na poczet opłat za kolejne zobowiązania.
 3. Odbiorca przyjmuje do wiadomości, że za ewentualny zwrot poniesionych opłat odpowiedzialny jest wyłącznie Dostawca usług.

Siła wyższa

Dostawca usług edukacyjnych i/lub Dostawca usług cateringowych oraz Właściciel Aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane siłą wyższą. W przypadku niemożności wykonania zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej (w szczególności przypadków losowych lub klęsk żywiołowych) Dostawca usług edukacyjnych i/lub Dostawca usług cateringowych oraz Właściciel Aplikacji będą zwolnione ze swoich obowiązków w zakresie, w jakim spełnienie tego obowiązku będzie niemożliwe lub ograniczone. Ciężar dowodu, co do zaistnienia siły wyższej ciąży na Dostawcy usług edukacyjnych i/lub Dostawcy usług cateringowych oraz Właścicielu Aplikacji. Wraz z ustąpieniem siły wyższej Dostawca usług edukacyjnych i/lub Dostawca usług cateringowych oraz Właściciel Aplikacji dołożą działań i wysiłków, aby obowiązki zostały wykonane.

Reklamacje

 1. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Dostawcę usług oraz Właściciela Aplikacji, Odbiorca ma prawo złożyć pisemną reklamację, kontaktując się za pośrednictwem Aplikacji lub wysyłając ją na adres Dostawcy usług lub Właściciela Aplikacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. datę sporządzenia reklamacji,
  2. oznaczenie Odbiorcy (adres e-mail),
  3. podstawy oraz uzasadnienie reklamacji,
  4. żądanie Odbiorcy,
  5. wykaz załączonych dokumentów,
  6. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
 3. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ustępie 2 powyżej co uniemożliwia rozpoznanie reklamacji i ustosunkowanie się do niej, Dostawca usług oraz Właściciel Aplikacji wzywają składającego reklamację, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Dostawcę usług oraz Właściciela Aplikacji uzupełnionej reklamacji.
 4. Reklamacja stanowiąca zawiadomienie o niezgodności usługi z zawartą umową powinna zostać złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności usługi z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia realizacji usługi. W przypadku takiej reklamacji nieustosunkowanie się do niej w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji oznacza uznanie żądania zawartego w reklamacji za zasadne.
 5. Niezależnie od złożenia bądź niezłożenia reklamacji Odbiorca może zwrócić się do Dostawcy usług lub Właściciela Aplikacji o wyjaśnienia praw i obowiązków Odbiorcy i Dostawcy usług Właściciela Aplikacji wynikających z zawartej poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego umowy. Wyjaśnienia Dostawcy usług lub Właściciela Aplikacji mają charakter informacyjny i nie są wiążącą interpretacją umowy.

Prawo

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Usługi cateringowe

Ustalenia wstępne

 1. Realizatorem usługi zbiorowego żywienia jest firma:
  SZWAJCARKA Marcin Sikorski
  Szobera 6 lok.4
  01-318 Warszawa
  NIP 6611700178
  REGON 551194820
 2. Realizator usługi zbiorowego żywienia oświadcza, że:
  1. posiłki są przygotowywane i wydawane w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, a działalność punktu zbiorowego żywienia została zgłoszona Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w m. st. Warszawie
  2. w ramach realizacji usługi zbiorowego żywienia przestrzegane są wszystkie aktualne krajowe i unijne akty prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz zasad żywienia dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
  3. w punkcie zbiorowego żywienia wdrożony jest system HACCP, a także realizowane są zasady GHP, GMP i GCP
  4. wydawane posiłki są w pełni przygotowywane na terenie punktu zbiorowego żywienia
  5. ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za przygotowywane i wydawane posiłki - wszelkie ewentualne zastrzeżenia oraz roszczenia związane z korzystaniem z posiłków będą kierowane do realizatora usługi zbiorowego żywienia
  6. na żądanie Odbiorcy dokona zwrotu wszelkich nadpłaconych kwot wynikających z rozliczenia z Odbiorcą

Funkcjonalności Aplikacji

 1. Uzyskanie informacji o bieżącym i najbliższym jadłospisie.
 2. Złożenie zamówiania usługi oferowanej przez Dostawcę usług cateringowych.
 3. Rezygnacja z posiłków.

Karta EKI

 1. Odbiorca może być wyposażony w elektroniczną kartę identyfikacyjną (EKI). Opłata jaką ponosi Odbiorca na rzecz Właściciela Aplikacji, przy zakupie pierwszej karty na własność wynosi 0,00 zł. Karta jest przyporządkowana do Odbiorcy. W przypadku korzystania z EKI każdy Odbiorca jest zobowiązany do okazania i zeskanowania karty przed otrzymaniem posiłku. Osoba wydająca posiłek otrzyma informację o rodzaju zamówienia i rozliczeniu z Dostawcą usług cateringowych.
 2. W przypadku zagubienia, zniszczenia bądź innej utraty EKI Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Właściciela Aplikacji. Nowa karta EKI zostanie dostarczona do Odbiorcy w terminie nie dłuższym niż 48 godziny od czasu zgłoszenia braku karty przez Odbiorcę. Opłata jaką ponosi Odbiorca na rzecz Właściciela Aplikacji, przy zakupie kolejnej karty na własność wynosi 6,00 zł i jest związana z dokonaniem zmian w Aplikacji, dostarczeniem i wydaniem kolejnej karty.
 3. Właściciel Aplikacji nie żąda zwrotu karty po zakończeniu jej użytkowania (zakończenie roku szkolnego, zakończenie nauki, zmiana szkoły, itp.). Karta EKI po zakupie staje się całkowitą własnością Odbiorcy.
 4. Odbiorca ma możliwość w każdej chwili, za pomocą Aplikacji, dostępu do pliku PDF zawieracjącego kod kreskowy karty EKI. Po wydruku takiego pliku PDF Odbiorca może używać go do odbioru posiłków zamiast twardej karty EKI.
 5. Wygenerowanie pliku PDF zawierającego kod kreskowy do wydruku związane jest z opłata w wysokości 1,50 zł.
 6. Opłata naliczana jest jednorazowo w dniu każdego żądania pobrania pliku PDF z kodem kreskowym do wydruku.

Zmiana oferty

 1. W przypadku, gdy możliwe jest zamawianie usług oferowanych przez Dostawcę usług cateringowych i cena za posiłki jest określona na stałe, Dostawca usług cateringowych i Właściciel Aplikacji mogą zmienić jednostkowe ceny za posiłki począwszy od rozpoczęcia kolejnego miesiąca, informując o tym Odbiorcę w formie pisemnej.
 2. Odbiorca może nie wyrazić zgody na stosowanie zmienionych cen. Wtedy umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego miesiąca stosowania przez Dostawcę usług cateringowych i Właściciela Aplikacji cen dotychczasowych.

Jadłospisy

 1. Do 20 dnia każdego miesiąca, Dostawca usług cateringowych przygotowuje nową wersję jadłospisu na miesiąc kolejny. O powstaniu nowej wersji jadłospisu i konieczności wyboru posiłków na kolejny miesiąc Aplikacja każdorazowo poinformuję Odbiorcę drogą elektroniczną.
 2. Aktualny jadłospis jest widoczny dla Odbiorcy po wejściu do Aplikacji zakładka ZOBOWIĄZANIA.
 3. Ze względu na to, że Dostawca usług cateringowych korzysta ze świeżych produktów, w przypadku, gdy wystąpią kłopoty z zaopatrzeniem w odpowiednie produkty, Dostawca usług cateringowych może dokonywać nieznacznych odstępstw od jadłospisów. Zastosowane zamiennie produkty powinny gwarantować wysoką jakość posiłków oraz podobne wartości odżywcze. O zastosowanych zmianach Dostawca usług cateringowych poinformuje Odbiorcę najpóźniej w dniu dostaw do godz. 10:00.

Faktury VAT

 1. W przypadku kiedy Odbiorca wyraził chęć otrzymywania faktur VAT bez podpisu, drogą elektroniczną Aplikacja generuje i udostępnia możliwość pobrania faktury VAT za każde zamówienie usługi cateringowej dokonane u Dostawcy usług cateringowych (o ile Dostawca usług cateringowych zgodził się na generowanie faktur VAT poprzez Aplikację) generowana jest w chwili zatwierdzenia zamówienia przez Odbiorcę.

Zamówienia

 1. Odbiorca zamawia usługi cateringowe, w szczególności posiłki w trybie miesięcznym, dokonując wyboru na każdy dzień danego miesiąca. Jeżeli nie planuje zamawiania posiłku w danym dniu, powinien użyć przycisku "BEZ POSIŁKU".
 2. Złożone zamówienie staje się zobowiązaniem wiążącym dla Odbiorcy po wybraniu posiłków i naciśnięciu przycisku "Zamawiam i potwierdzam obowiązek zapłaty".

Rezygnacje, rozwiązanie umowy

 1. Odbiorca ma możliwość rezygnacji z posiłku najpóźniej w dniu dostawy, do godziny 9:00.
 2. Zawiadomienie o rezygnacji z posiłku odbywa się poprzez:
  1. zalogowanie się do Aplikacji i zgłoszenie rezygnacji na stronie głównej w części REZYGNACJE.
  2. wysłanie wiadomości SMS na numer telefonu 799 448 548 z telefonu, którego numer został wpisany do Aplikacji przez Odbiorcę w trakcie rejestracji. Obsługa pojedynczej rezygnacji za pomocą wiadomości SMS jest bezpłatna. Odbiorca wysyłając wiadomość SMS na wskazany powyżej numer ponosi koszt nadania zwyczajnej wiadomości SMS jaki określa taryfa operatora usług mobilnych Odbiorcy. Rezygnacja poprzez wysłanie wiadomości SMS dokonywana jest na następujących zasadach:
   1. Wiadomość MUSI być wysłana na numer telefonu 799 448 548 z telefonu o numerze zadeklarowanym przez Odbiorcę w Formularzu Rejestracyjnym.
   2. Treść wiadomości MUSI BYĆ ułożona w następującym formacie: "DD-MM-YYYY-ID", gdzie "DD-MM-YYYY" to data posiłku jaki należy odwołać, a "ID" to numer ID Ucznia Odbiorcy, którego ma dotyczyć rezygnacja. Przykładowa treść: "25-12-2016-4389". Pełen format i ID Ucznia wyświetlone są na stronie głównej Panelu Odbiorcy.
   3. Rezygnacje SMS są przyjmowane z uwzględnieniem zapisów regulujących zasady przyjmowania rezygnacji a w szczególności czas do którego Odbiorca może złożyć rezygnację.
   4. O możliwości odwołania posiłku decyduje godzina ODBIORU wiadomości SMS przez Aplikację. Właściciel Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu wiadomości SMS przez operatorów telekomunikacyjnych.
   5. Aplikacja każdorazowo wysyła do Odbiorcy wiadomość SMS z informacją o ewentualnych błędach lub potwierdzenie dokonania rezygnacji z podaniem daty i nazwy dnia tygodnia, w którym posiłek został odwołany.
   6. Właściciel Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pomyłki Odbiorcy w wysyłaniu wiadomości SMS mających na celu odwołanie posiłku.
 3. Próby dokonania rezygnacji innymi drogami niż dwie opisane powyżej nie będą uwzględniane.
 4. Odbiorca ma możliwość cofnięcia dokonanej wcześniej rezygnacji co zaskutkuje wydaniem posiłku z którego wcześniej zrezygnował. Opłata pobrana od Odbiorcy za obsługę rezygnacji SMS lub nadania wiadomości SMS nie podlega zwrotowi. Aby cofnąć rezygnację Odbiorca powinien nacisnąć przycisk "COFNIJ REZYGNACJĘ". Przycisk jest widoczny na podsumowaniu zamówienia w opisie każdego dnia, na który dokonano wcześniej rezygnacji. Odbiorca ma możliwość cofnięcia rezygnacji w identycznym terminie jak dokonywanie rezygnacji, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
 5. Jeżeli z dowolnych powodów Odbiorca rezygnuje lub planuje znacząco zmniejszyć liczbę zamawianych posiłków - powinien o tym zawiadomić nie później niż 2 dni przed terminem dostawy.